Izvještaj o finansijskom poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora

18.07.2016. god.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2015. GODINU

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske iskaze imaju pitanja iznijeta u Osnovama za mišljenje sa rezervom, finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pita njima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2015.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja od 1. januara do 31. decembra 2015. godine, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji...Više

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.03.2016. god.

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU:2015

Zakon o računovodstvu i reviziji obavezuje nas na utvrđivanje stanja imovine, kapitala i obaveza, prihoda, rashoda i rezultata poslovanja sa stanjem na dan 31.12. poslovne godine na propisanim obrascima, odnosno na izradu godišnjeg računa...Više

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------