Izdavanje tehničkog rješenja priključenja

1. Budući korisnik nakon dobijanja rješenja o dozvoli za gradnju isto, uz popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje tehničkog rješenja priključenja, dostavlja sa pratećom dokumentacijom Korisničkom servisu.

• Prateća dokumentacija za fizička lica: kopija lične karte,

• Prateća dokumentacija za pravna lica: rješenje o registraciji.

2. Korisnički servis uz formiran zahtjev za izdavanje tehničkog rješenja priključenja na vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu kompletira dokumentaciju sa uslovima priključenja i sve zajedno dostavlja Tehničkoj službi.

3. Tehnička služba vrši izradu tehničkog rješenja sa predračunom za komplet izradu priključka i isto, nakon ovjere, dostavlja Korisničkom servisu u dva primjerka a jedan primjerak arhivira u svojoj službi.