Ovjera projektne dokumentacije

Nakon izrade Projekta, budući korisnik - potrošač, isti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole predaje Sekretarijatu za urbanizam i stambene poslove, koji od JP "Vodovod i kanalizacija" traži saglasnost na Projekat hidrotehničkih instalacija priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Saglasnost sadrži i konstataciju vezanu za to da li je Projekat urađen prema izdatim uslovima priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

JP "Vodovod i kanalizacija" dostavlja saglasnost na projektnu dokumentaciju Sekretarijatu za urbanizam i stambene poslove radi dalje procedure.